Vindkraft

Vindkraft är något som människan har använt sig av på olika vis i flera tusen år. Segelbåtar förekom för över 5 500 år sedan och för 4 000 år sedan malde väderkvarnar säd i Kina och Japan. Här i Sverige har både vindkraft och vattenkraft använts för att driva kvarnar, beroende på hur geografin sett ut. Förutom att mala säd har väderkvarnar med roterande vingar bland annat använts för att driva svenska sågverk (en så kallad vädersåg) och skurverk. Skurverken, som framförallt fanns på Öland, användes för att slipa kalkstensplattor så att de skulle bli lämpliga för byggnadsändamål.

vindkraft

Varifrån kommer kraften?

Den rörelseenergi som finns i vinden kommer ursprungligen från solenergin. När solen värmer upp jorden och jordens atmosfär sätts luftområden i rörelse och vind uppstår.

Vindkraftverk för elproduktion i Sverige

Det var på 1970-talet som vindkraftsanläggningar för storskalig produktion av elektricitet började anläggas i Sverige, men inte i någon större omfattning. Den svenska konsumtionen av elektricitet passar bra ihop med våra vindförhållanden, eftersom ungefär två tredjedelar av all vindenergi som når vårt land anländer under vinterhalvåret vilket ju också är den tid på året då vi använder som mest elektricitet för belysning och uppvärmning.

Statistik från slutet av år 2014 visar att det då fanns 3 085 registrerade vindkraftverk i Sverige och att de tillsammans producerade 11,4 Twh elektricitet under ett år. Detta motsvarade drygt 7,5% av den totala svenska elproduktionen för år 2014.

Hur ser de svenska vindkraftverken ut?

vindkraftverkDe moderna vindkraftverk som används i Sverige är framförallt sådana som har horisontalaxlade vindturbiner med tre vingar. En elgenerator drivs antingen direkt eller via en kuggväxel. Vindkraftverk som står på land brukar ha en turbindiameter på 75 m – 125 m. Större vindkraftverk än så hittar vi framförallt i stora sjöar eller ute till havs. I den stora sjön Vänern ligger till exempel tio stora vindkraftverk, och världens första moderna havsbaserad vindkraftverk är svenskt – det uppfördes av Sydkraft utanför Nogesund i Blekinge år 1990.

Längs den långa svenska kusten finns många områden med vindförhållanden som lämpar sig för storskalig produktion av elektricitet. Att vindförhållandena är bra räcker dock inte för att ett vindkraftverk ska uppföras, utan bottenförhållanden måste också vara lämpliga. Svenska vindkraftverk brukar nämligen inte placeras där vattnet är djupare än 40 meter. Forskning pågår dock kring flytande vindkraftverk som skulle göra det enklare att utnyttja vindar långt utanför kusten där havet är mycket djupt.

Den allra största svenska vindkraftsparken ligger i Öresund mellan Skåne och danska Sjælland, ungefär 10 km från det svenska fastlandet. Vindkraftsparken, som heter Lillgrund, stod klar år 2007 och innehåller 48 vindkraftverk. Den ägs av Vattenfall AB och när den var färdigbyggd var den världens tredje största havsbaserad vindkraftspark.

Vindkraftverk för privat bruk behöver absolut inte ha en turbindiameter på 75 meter eller mer, utan kan hållas betydligt mindre om de bara ska producera elektricitet för ett enskilt hushåll. Du kan läsa mer om detta här nedanför.

Vindkraftverk för hushållet

Allt flera svenska hushåll i glesbygden har börjat intressera sig för att bli mer självförsörjande vad gäller elektricitet, till exempel med hjälp av solceller och privata vindkraftverk. Antingen vill man vara helt självförsörjande eller så vill man ha den egna produktionen som ett komplement till det befintliga elnätet, till exempel för att sänka sina elkostnader, minska sin miljöbelastning eller vara mindre utsatt i en situation där det allmänna elnätet går sönder eller saboteras.

Det finns gott om exempel från senare år på stormar, vinterväder och skogsbränder som skadat elnäten och lämnat tusentals hushåll strömlösa. Små privata vindkraftverk gör det också möjligt att få ström till fritidsstugor och liknande som ligger långt från de allmänna elnätet. För fritidsbåtar finns det extremt små vindkraftverk att köpa, men de räcker inte till mycket mer än att ladda mobiltelefonen och kanske någon ficklampa.

Att använda småskaliga vindkraftverk för att tillgodose små lokala behov är något som den svenska allmogen har gjort sedan mycket långt tillbaka. Man har till exempel haft väderkvarnar för att mala säd och vindsnurror för att pumpa upp vatten ur brunnen. I vår moderna tid är det framförallt elproduktion man vill uppnå när man sätter upp privata vindkraftverk för småskaligt bruk. Om man kan nöja sig med 3 000 kWh per år räcker det med ett litet vindkraftverk på 2kW, förutsatt att medelvinden ligger på 7 m/s i navhöjd. Om medelvinden ligger på 5 m/s i navhöjd kan ett litet modernt vindkraftverk á 3,7 meter mellan vingspetsarna producera ungefär 3400 kWh per år.

Det finns en frivillig konsumentmärkning av vindkraftverk som visar årsproduktionen för en årsmedelvind på 5 m/s.

Hur ser det ut på din tomt?

En bra start för den som är intresserad av ett vindkraftverk för privat bruk är att ta en titt på SMHI:s vindkartor. De är tyvärr inte tillräckligt exakta för att avgöra hur vindförhållandena ser ut på just din tomt, men de kan ge en fingervisning om det allmänna läget i området.

Nästa steg är att göra vindmätningar på olika ställen där du skulle kunna tänka dig att placera vindkraftverket.

Bygglov med mera

Behöver du bygglov för ditt vindkraftverk? Det beror på vart du vill placera det och dimensionerna för vindkraftverket. Kontakta kommunens byggnadsnämnd för mer information om vad gäller där du bor.

En bygglovsansökan ska inte bara innehålla information om plats och storlek för vindkraftverket, utan också beräknad bullernivå och skuggkastning.

I vissa fall räcker det inte med bygglov utan man behöver även andra tillstånd. Mer information finns att hämta hos Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Kan jag sälja min överskottsel?

Ja, du kan sälja din överskottsel genom att låta den gå ut i det allmänna elnätet. Kontakta elnätsägaren för mer information om hur man gör, vilka tillstånd som krävs och vad du får för ersättning för elen du säljer. Bland annat krävs en särskild mätare som kan hålla koll på hur mycket elektricitet du matar ut i det allmänna nätet. I många fall kan man som småskalig producent få denna mätare gratis från elnätsbolaget.

För mer information om småskaliga vindkrafverk

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Producera-din-egen-el/Producera-egen-el-fran-vind/