Miljöpåverkan

Bensin eller diesel

bensinFörmodligen tänker du ibland på vilket bränsle din bil ska drivas med. Bensindrivna bilar har länge dominerat marknaden men idag är dieselbilar populära, och i Sverige är en stor del av nybilsförsäljningen dieselbilar. Etanol- och gasbilar svarar för en mycket liten del av fördelningen, någon procent vardera.

Fördelen med bensinbilar är att de är billigare i inköp än dieselbilar och många av de nyare bensinmotorerna är bensinsnåla. Skatten på bensinbilar är även lägre jämfört med dieselbilar. De tysta motorerna är även ett stort plus.

Dieselbilar är lite bullriga men jämfört med bensinbilar släpper de ut mindre koldioxid, men istället släpper de ut högre halter av kvävedioxid. Idag utgörs den största källan för koldioxidutsläpp av förbränning av fossila bränslen. För att få kontroll över klimatförändringar är det viktigt att minska det totala utsläppet av växthusgaser, som till övervägande del består av koldioxid. Man beräknar att runt 50 procent av utsläppen består av denna gas. Skatten på dieselbilar är hög, speciellt på bilar som är från 2005 eller äldre. Kör man längre sträcker är det dock ekonomiskt fördelaktigt att köra på diesel.

Hybridbilar har en elmotor tillsammans med en bensinmotor som driver bilen. Batterierna är dock dyra men många av de senare versionerna av hybridbilar är snåla. Elbilar har en begränsad räckvidd och att köra längre sträckor med en elbil innebär en risk för att bli utan bränsle, det vill säga el. Det tar också lång tid att ladda en elbil. Bilar drivna på etanol bidrar till att minska koldioxidutsläpp men de har dock en högre milkostnad än dieselbilar.

Kan gengas vara ett alternativ?

I en gengasgenerator sker en ofullständig förbränning av ved – lite luft tillsätts så att det pyr men inte brinner. Vedtändstickorna faller sönder och kolmonoxid bildas, denna farliga gas omvandlas och renas innan den förs vidare in i motorn. En vanlig bensinmotor kan användas och istället för en bensinslang så utrustas bilen med ett gasrör. Fördelar med gengas är att det är ett gratis bränsle om man har egen skog. Det är möjligt att producera gengas i småskaliga anläggningar till ett rimligt pris. En person som har en trädgård skulle kanske använda trädgårdsavfall

gengasen framtidGengas är ett billigare drivmedel jämfört med bensin och dessutom mer miljövänligt, bland annat är koldioxidutsläppet mindre jämfört med bensin. Dock så passar gengas inte för personerna som endast använder bilen en kort sträckan och sedan låter bilen stå stilla under mer eller mindre hela dagen. Diesel är mer ekonomiskt om man gör längre sträcker medan gengas passar bättre för personer som använder bilen mer eller mindre hela dagen och som endast gör korta stopp.

Det finns dock flera nackdelar med gengas och det har mindre motorprestanda jämfört med bensin. Det tar också tid att starta ett gengasaggregat och man måste regelbundet fylla på. En annan nackdel är att en gengasgenerator måste rengöras ofta och att det är svårt att köra en gengasbil. Modern teknik borde göra det möjligt att bygga elektronisk gasblandare som ger en bättre och mer effektiv blandning.

Produkter för att mäta den farliga kolmonoxid halten är också viktigt. Denna gas är dock inte, till skillnad från bensinens koldioxid utsläpp, miljöfarlig. Gengas bidrar således inte till växthuseffekten om det körs på träkol.