Hur fungerar gengas

Generera gas från kol eller ved

Att generera gas från kol eller ved är en tvåstegsprocess. Denna process består av en oxidation och en reduktion. I det första steget så oxideras bränslet, i detta fall ved till koldioxid (CO2). I det andra steget reduceras värmen och koldioxiden vedfrån oxidation till kolmonoxid. Det är denna gas, kolmonoxiden, som motorn ska drivs på. När glödande kol stöter på överhettade koldioxidmolekyler sker reduktion. Ett problem är att när trä kolas i en vedgasgenerator bildas även ättiksyra och vatten. Vattnet gör det svårare att rena gasen och gör att filter, såsom gortexfilter, att proppas igen.

Om du tänder en tändsticka och håller den i horisontellt läge och ser när träet blir kol så brinner det inte utan en gas släpps ut som brinner med kritvitt sken en bit ifrån tändstickan. Gapet mellan tändstickan och den lysande lågan innehåller gengas. Denna gas brinner enbart om den blandas med luft. Syret i luften är således nödvändigt för att gasen ska brinna.

Ett problem är att gengas är instabil och det går således inte att spara den i gastub. Det är framför allt kolmonoxiden (CO) som är instabil, och när den gasen utsätts för antingen hög temperatur eller högt tryck faller de mesta ut som kolpulver och koldioxid vilket inte är brännbart. Att spara gengas vid atmosfärstryck och rumstemperatur skulle kräva en mycket stor och opraktisk behållare.

Hur drivs en motor?

GENGAS aggregatNär man värmer upp trä så produceras inga ämnen som man direkt kan använda för att driva en motor. För att kunna använda gengas måste man ha ett gengasaggregat på bilen och det går inte att enbart värma veden på grenröret. En pyrolys, eller gengasprocess, frigör värme så man behöver inte tillföra någon värmeenergi. Det är en så kallad exoterm process där energi oftast i form av värme frigörs genom en kemisk reaktion.

En anläggning för gengas eller generatorgas består av en behållare. Denna behållare är delad i två avdelningar. I den ena delen finns brännbart material som ska förbrännas medan den andra delen också innehåller brännbart material som upphettas genom att man tillsätter syre. Syremängden som tillsätts är relativt liten och en ofullständig förbränning äger rum. En gas, kolmonoxid bildas och det är denna gas som är bränslet för motorn. En luftmängdmätare tillför ytterligare luftblandning och en explosiv gasblandning sker i motorn.

Det var ett mycket farligt jobb att tända ett aggregat och den giftiga gasen, kolmonoxid, gav många som arbete med aggregaten symptom som retlighet, yrsel och trötthet. Det var även ett smutsigt jobb att fylla på och även slagga ur aggregaten.

Gengaseldare var ett nytt yrke som uppstod under andra världskriget och man kunde läsa om yrket i tidningen bilekonomi 1940. De arbetade på stationer där man kunde lämna sin bil medan en expert gjorde det smutsiga förberedelsearbetet. Ett annat problem var att aggregaten gick med hög temperatur och det var en stor brandrisk. Mellan 1939 och 1949 inträffade 3 000 bilbränder och 1941 kom en lag om att man måste ha en brandsläckare, och på sommartid var man dessutom tvungen att ha med sig ett kärl med 10 liter vatten.