Gengasgenerator (el)

Biobränslen

Att omvandla organisk material till energi är något som har förkommit i över 180 år och ofta har kol och torv varit de primära bränslen som använts. Idag finns många idéer om att utveckla nya typer av gengasgeneratorer dels för att driva bilar, men även för att använda gengas eller biogas i kraftvärmeanläggningar där både el-och värme tillvaratas.

biogasEl kan produceras från biobränslen genom att använda gasmotorer där man omvandlar ett biobränsle till biogas eller bio-oljor. Biobränslen produceras av levande organismer till skillnad från fossila bränslen där energin mest är kemiskt bunden. Bioenergi är kemisk lagrad solenergi och biomassa består mest av cellulosa, stärkelse, lignin och socker. Den största skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen är att biobränslen ständigt produceras medan fossila bränslen tar miljontals år att bildas. Biobränslen kan således klassificeras som koldioxidneutral eftersom den vid förbränningen utsläppta koldioxid ständigt binds till ny biomassa, slutet kretslopp.

Användningen av biobränslen ökar och denna typ av bränslen används i Sverige för bland annat produktion av el och fjärrvärme. Överlag så är biomassa en resurs av hög kvalitet som är för bra för att enbart användas för att producera värme. Den stora utmaningen är att producerar ett förädlat biobränsle till ett attraktivt pris.

Det går dock att använda ett oförädlat biobränsle som flis eller pellets för att producera el. Biobränslet förbränns i detta fall och värmen omvandlas delvis till el.

Tre brännbara komponenter

Biobränslen kan förvandlas till gengas eller brännbar gas genom att de delvis förbränns med luft. Kvaliteten och produktionen av gengas beror på faktorer som fuktigheten, partikelstorleken och hur homogena bränslepartiklarna är. Halten av tjära är viktig och den ska vara så låg som möjligt. Faktorer som temperaturen i reaktorn där förgasningen äger rum påverkar halten av tjära. I vissa fall måste gasen renas för att kunna användas, exempelvis användning i förbränningsmotorer kräver låg tjärhalt – under 1 mg/Nm. Dock finns det inga speciella krav om gasen ska användas i gasturbiner så länge tjärkondensering kan undvikas.

grön elI Sverige finns en potential för leverans av råvaror för att producera biobränslen som gengas. En övergång från fossila bränslen till biobränslen har många fördelar. Skogen ger den största mängden biomassa i Sverige och den årliga produktionen täcker förnärvarande svenska behov av drivmedel. Dock finns det potential att på sikt skulle biodrivmedel kunna ersätta användandet av fossila bränslen. Biomassa förgasas till en brännbar gas som sedan renas och används till drift av en motor som värmer vatten i en panna eller värmeväxlare.

Forskningsprojekt

Ett projekt där man använde ett gengasaggregat för att värma en glasugn fann att en kontinuerlig temperatur kunde hållas i ugnarna på 1 100 grader och det gick att använda gengas för att höja till en lämplig temperatur för smältning av glas, 1 400 grader. Inga synliga föroreningar av glasen kunde ses. Stora energimängder krävs för att värma ugnar som användas för glasproduktion och att använda energi källor som finns i närheten av glasbruken är ett sätt att minska den totala energikostnaden.

Sammanfattningsvis är det flera olika tekniker som undersöks för att använda gengas för att producera el.