Alternativa biobränslen

Det pågår en ständig jakt på att hitta nya bränslen. Intresset för alternativa biobränslen ökar hela tiden, och nya spännande alternativ som till exempel kolalgolja ligger i startgroparna. Biobränslen är sådana bränslen som bildas i biologiska processer och utvinns ur organiska material. Fossila bränslen å andra sidan är de som kommer från geologiska processer och exempel på fossila bränslen är bensin eller kol. De flesta är överens om att de vanligaste bränslena idag snabbt behöver bytas ut för att minska utsläppet av växthusgaser. Ett biobränsle har potentialen att påverka klimatet i mindre utsträckning än ett fossilt eftersom de kan vara klimatneutrala.

Biobränslen kan delas in i fasta, flytande och gasformiga. Varje variant har sina för- och nackdelar.

Fasta biobränslen

Fasta biobränslen kommer precis som det låter från organiska material i fast form. Källor till fasta biobränslen kan vara trä, åkerbränsle, torv och avfall. Varianter av fasta biobränslen i trä är trädbränslen, pellets, flis och briketter.

Trädbränslen

vedTrädbränslen kan vara skogsbränsle, energiskogbränsle eller återvunnet trädbränsle. Återvunnet trädbränsle kallas i sönderriven form returflis. Returflis kan komma från rivningar eller annat trävirke som är återvunnet.

Åkerbränsle

Med resterna från svenska åkrar skulle man kunna tillverka mycket mer åkerbränsle än vad som görs idag. Åkerbränslet kan delas in i restprodukter och energigrödor.

Till de vanligaste restprodukterna hör halm och gödsel. Halm driver exempelvis värmeverk i södra Sverige. Gödsel används oftast för tillverkning av biogas. Även blast från till exempel sockerbetsodling kan användas för att framställa åkerbränsle.

Bland energigrödorna är det främst de fleråriga som ger fast biobränsle. Fördelen med att odla de fleråriga energigrödorna är att man inte behöver bearbeta marken varje år, och slipper därmed exempelvis plogning och sådd.

Flytande biobränslen

Vegetabiliska och animaliska oljor kan användas i motorer efter att de omförestrats. Vanliga källor för tillverkning av biodiesel är olja på raps, soja, majs och palmolja. Ister och talg kan också användas för att tillverka biodiesel. Alger är ett mycket bra alternativ för tillverkning av biodiesel som har många fördelar. De flesta oljorna är giftfria för miljö och människor.

De olika oljorna har olika egenskaper och till exempel finns det oljor som bara är flytande vid plusgrader. Därför kan man på vintern vid nordligare breddgrader behöva ett annat bränsle eller använda en tillsats för att sänka fryspunkten.

Biodiesel på Algolja

algoljaEtt alternativt biobränsle som fått mycket uppmärksamhet är algolja. Den har potentialen som ett effektivt bränsle med flera miljöfördelar. Algoljan utvinns ur vattenväxterna som är mycket oljerika. De innehåller över 50% olja som kan processas till biobränsle. Fördelar med produktionen av algolja är att man kan få relativt mycket bränsle jämfört med andra växter. Det gör att odlingen tar mindre plats, och eftersom alger dessutom är vattenväxter tar de inget område i anspråk där annat redan odlas. Alger kan under rätt omständigheter växa otroligt mycket, nästan obegränsat. Algolja passar som biobränsle både till fordon, flygplan och för att värma bostäder. Det är en bit kvar innan algolja har fått bred spridning, men en testflygning med ett Boeing 737 har genomförts och den gick bra.

Biodiesel på RME

RME är en typ av biodiesel och framställs ur rapsolja. Den kan också användas i en del dieselmotorer. I produktionen framställer man först rapsolja och i nästa steg sker en omförestring, när glycerolen i oljan byts ut mot etanol. Sett ur ett livscykelperspektiv kan användande av raps minska utsläppen av växthusgaser upp till 60%. En fördel med RME är att det finns goda förutsättningar för att producera i Sverige.

Gasformiga bränslen

Biogas tillverkas av organiska material för att tillverka en gas som går att använda till många ändamål. Gasen är relativt dyr att tillverka och produktionen kommer inte att kunna täcka det totala samlade energibehovet. Det beror helt enkelt på det inte finns tillräckligt med råvaror för att tillverka biogas. Tillverkning av biogas kan göra att utsläppet av växthusgaser minskar, men det finns en risk att biogas ökar utsläppet av metangas. Det är viktigt att ta hänsyn till att minska metangasutsläppet eftersom den har 20 gånger mer negativ miljöpåverkan än koldioxid.

Biogas från alger

biogasAtt producera biogas från alger är fullt möjligt och medför ungefär samma fördelar som en biodiesel tillverkad på alger.

Alternativa biobränslen är en del av framtidens energi

Med tanke på efterfrågan på miljövänliga alternativ till fossil bensin och diesel lär det inte dröja länge innan vi har bilar som kan köra på det. Det finns flera möjliga kandidater till ett sånt bränsle, vart och ett har sina fördelar och nackdelar. Gemensamt för alla är att man behöver tänka över hela produktionen för att vara säker på att de ska vara miljövänliga. Det är viktigt att inte bara se till hur mycket växthusgaser de släpper ut när de används i till exempel från fordon. Vill man fokusera på svensk produktion finns det flera möjliga alternativ, inklusive alternativa biobränslen från alger och raps.